نمونه كارها

پروژه هاي انجام شده ما

کابین شماره 1

ثقصثقثصقصثقز3424ف234لثر6ف245ف5لقثلرذص4356غف254لصثیقلریص5645غذریب

کایبن شماره 2

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره 3

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

رفع خرابی آسانسور

 

در گروه تعمیرات  و رفع خرابی آسانسور راجی افراد با تجربه بالا و آموزش های لازم ، خرابی های آسانسور شما را در کوتاهترین زمان

 تشخیص داده و اقدامات لازم را در جهت رفع آن خرابی آسانسور انجام می دهند.تشخیص سریع خرابی

باعث کم شدن زمان توقف آسانسور و همچنین کم شدن هزینه های آسانسور می شود.

 

عوامل موثر در خرابی آسانسور

 

-          استفاده بیش از ظرفیت آسانسور

-          بسته شدن دربهای آسانسور با سرعت و شتاب بیش از حد

-          زدن مکررشاستی احضار هنگامی که چراغ شاستی روشن است

-          روشن ماندن فن کابین به صورت دائمی

-          استفاده از لامپ های نامرغوب برای روشنایی کابین

-          روشن بودن دائمی لامپ های کابین

-          جلوگیری دستی از بسته شدن درب اتوماتیک کابین آسانسور به علت نبود فتوسل (چشمی )

-          تکان دادن کابین آسانسور توسط استفاده کنندگان بصورت عمدی

-          اقدام به باز کردن دربهای دستی ( لولایی ) قبل از رسیدن کابین به طبقه

-          نفوذ آب و مواد شوینده به داخل چاه و کابین و مکانیزم درب آسانسور

-          عدم تعویض قطعات فرسوده و تعمیرات بی نتیجه آنها به جهت کم کردن هزینه

-          ضربه زدن به درب ها و شاستی ها

-          بی توجهی به صدا های غیر عادی و عدم اطلاع به شرکت سرویس دهنده

-          عدم توجه به تذکرات شرکت سرویس دهنده

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment